Jezus als God voorgesteld in het Evangelie van Johannes?

Labuschagne is er helemaal niet zeker van dat Johannes Jezus voorstelt als God, dus als Jahwè in mensengestalte. Hij denkt zelfs dat geleerden die thuis zijn in het Nieuwe Testament iets anders proberen: nl. een Bijbelse basis geven aan een traditioneel beeld van Jezus, het beeld zoals dat in de kerkleer naar voren is gekomen. Bovendien heeft hij de indruk dat deze geleerden het oudtestamentische monotheïsme relativeren om zo Jezus als God daarin een plek te kunnen geven.

 Je kunt wel waarnemen dat Jezus regelmatig wordt beschreven alsof hij de Heer, ofwel JHWH, zelf is. Er is dan sprake van een functionele of representatieve vereenzelviging van de Bode met zijn Zender. Het gaat niet om identificatie. Vgl. de engelen in het OT.

 Enkele teksten bij Johannes krijgen speciale aandacht:

 • “… de Vader en ik zijn één.” (Johannes 10:30)
 • “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” (Johannes 14:9)

Ook hier gaat het om een functionele eenheid. Niet om een wezenseenheid. Jezus is God niet, laat staan dat hij JHWH zelf zou zijn.

One thought on “Jezus als God voorgesteld in het Evangelie van Johannes?

 1. Op de allereerste plaats wil ik je danken Peter voor de mogelijkheid die je ons geeft om over je schouder mee te kijken en zo ook persoonlijk in een verdiepingsproces verzeild te raken.
  Is Jezus God?
  En dan toch maar te beginnen met die te bekende tekst:
  “Want also lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig-geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”.
  Enig? Waarom komt mijn redding niet van Abraham, David, Daniel of Paulus? Is er dus een verschil tussen Jezus enerzijds en deze godsmannen anderzijds? Waarom spreekt Jesaja over Jezus: “want een Kind is ons geboren, een Zoon (enkelvoud) is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst”. (Jes.9:5) Komt hier niet de wezenseenheid van God de Vader en Jezus aan de orde? En in Filippenzen 2:6 waarin sprake is dat Jezus het Goddelijke heeft afgelegd, dan moet je toch eerst Goddelijkheid bezitten? Is Jezus niet het zichtbare beeld van de onzichtbare God? “In Hem (Jezus) zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem”. (Col. 1:15 +16) Waarom zegt Jezus: “Eer Abraham was, BEN IK” (Joh.8:58). Hij zou eigenlijk, taaltechnisch gesproken, hebben moeten zeggen: “was ik”. Maar Hij zegt: “Ik Ben”. Vergelijk de vraag van Mozes: “als ze mij vragen hoe is zijn naam wat moet ik dan antwoorden?” JHWH antwoord:“IK BEN die Ik Ben”. (Ex. 3:13+14) Hoe kan Jezus zeggen: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh.14:6)
  Is het niet zo dat alleen God onze zonden kan vergeven? (Micha 7:18-20) Wat maakt dan dat Jezus zegt:” Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonden te vergeven” (Matt. 9:6). Tenslotte spreekt Jezus in het boek Openbaring over zichzelf als: “Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige…. Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk”. (Op 1:8 en 17, 18)
  Wat zou mijn antwoord zijn als Jezus aan mij zou vragen: “Maar jij, Marijke, wie zeg jij dat Ik ben? “(Marcus 8:29) Vanuit wat ik weet over Jezus en vanuit mijn relatie met Hem kan ik niet anders dan met Thomas zeggen:
  “Mijn Heer en Mijn God “ (Joh.20:28)

  Succes Peter, ik blijf je met veel belangstelling volgen.

Geef een reactie